Regulamin

§1

Definicje

 1. Dieta – propozycja jadłospisu na okres 7 dni, stworzonego przez Sprzedawcę, dopasowanego do indywidualnych preferencji i parametrów ciała Klienta.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę; Kupującym może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak i podmiot nie wykonujący działalności gospodarczej. Jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, musi być pełnoletni oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Profil – dostępna dla Kupującego tylko po zalogowaniu się część strony, w której może on dokonywać zakupów Diet, zmieniać lub rezygnować z Diet, zmieniać hasło dostępu do Profilu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, normujący zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług na rzecz Kupujących oraz zasady korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.
 6. Serwis – strona internetowa Sprzedającego dostępna dla Użytkowników pod adresem www.ogarnijdiete.pl
 7. Strony – Obie strony Umowy, Kupujący i Sprzedający.
 8. Umowa – umowa ramowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Stronami, której integralną częścią jest akceptowany przez Kupującego Regulamin.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Diety zawierana przez Strony na podstawie Umowy.
 10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedającego drogą elektroniczną, w tym usługa sprzedaży Diet zgodnie z wyborem Kupującego oraz usługa Profilu.
 11. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 12. Zamówienie – dokonana przez Klienta czynność, polegająca na wybraniu określonej Diety oraz jej opłaceniu.

§2 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Sprzedającego oraz zasady korzystania ze strony www.ogarnijdiete.pl
 2. Sprzedającym jest Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa, ul. Bronikowskiego 1/201, 02-796 Warszawa, NIP: 951 195 18 47, REGON: 389544589
 3. Kontakt ze Sprzedającym odbywa się telefonicznie pod nr 576 054 013 lub mailowo hello@ogarnijdiete.pl

Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres siedziby Sprzedającego – ul. Bronikowskiego 1/201, 02-796 Warszawa.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§3

Procedura konfiguracji diety

 1. Przedmiotem Umowy sprzedaży jest stworzony przez Sprzedającego, dopasowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta jadłospis na 7 dni w formie dokumentu elektronicznego tzw. pdf. Jadłospis oprócz propozycji dań, zawiera także sposób przygotowania poszczególnych potraw oraz listę potrzebnych produktów do przygotowania dań tzw. listę zakupów spożywczych.
 2. Kupujący konfiguruje Dietę, odpowiadając na pytania dotyczące celu Diety oraz indywidualnych parametrów ciała poprzez specjalny konfigurator dostępny na stronie.
 3. Po uzupełnieniu informacji, o których mowa powyżej, Klientowi ukazuje się kilka opcji/typów Diet. Po wybraniu jednej z nich Klient proszony jest o opłacenie Zamówienia oraz zaznaczenie checkbox’a informującego o tym, iż dobrowolnie zrzeka się on prawa do odstąpienia od Umowy.
 4. Po zakończonej procedurze konfiguracji oraz złożeniu i opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną “Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Następnie w ciągu kilku minut od momentu dokonania płatności  zostaje odblokowany dostęp do jadłospisu poprzez link. Klient otrzymuje na adres e-mail podany przy dokonywaniu Zamówienia wybrany przez siebie jadłospis.
 5. Dokonanie Zamówienia jest możliwe bez zakładania przez Klienta konta.

§4

Czas realizacji zamówionej Diety

Zamówiony i prawidłowo opłacony przez Klienta  jadłospis zostanie do niego dostarczony w ciągu kilku minut od momentu dokonania płatności, na jego adres mailowy podany w trakcie dokonywania Zamówienia.

§5

Cena i sposób płatności

 1. Cena za jadłospis na 7 dni jest określona na stronie konkretnego jadłospisu. Wszystkie ceny na stronie są cenami brutto, uwzględniającymi należne podatki, a w szczególności podatek od towarów i usług VAT.
 2. Przekazanie środków Sprzedającemu przez Kupującego następuje za pomocą
 • Paynow
 • Blik 
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
 • Przelew tradycyjny na numer konta 23 11402004 0000 3102 8181 7007
 1. Warunkiem przesłania jadłospisu jest prawidłowe opłacenie przez Klienta wybranej Diety. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.

§6

Faktury oraz paragony

1. Firma Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa wystawia za każdy zakupiony towar paragon lub fakturę VAT, według wskazań Klienta.

UWAGA: Prosimy o rozważny wybór, ponieważ nie mamy możliwości zamiany paragonów na faktury. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać poprawne dane firmy wraz z numerem NIP. 

2. Paragon bądź faktura (do wyboru przez Klienta) za Zamówienie zostanie wysłana Klientowi bezpośrednio na maila, podanego przy składaniu Zamówienia. Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie paragonów i faktur oraz ich korygowanie w formie elektronicznej.

§7

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Czas realizacji zleceń wynosi zazwyczaj kilka minut licząc od momentu opłacenia Zamówienia.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Strona www.ogarnijdiete.pl potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty e-mail. Strona ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do sposobu zapłaty. 

3. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§8

Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie Profilu

 1. Każdy Klient może dokonać rejestracji w Serwisie i utworzyć swój Profil na stronie www.ogarnijdiete.pl. Kupujący dokonuje rejestracji wypełniając interaktywny formularz zgłoszeniowy, w którym należy podać imię, nazwisko, adres e-mail (login), numer telefonu oraz hasło do Profilu i zaakceptować Regulamin. 
 2. Dane do Profilu każdy Kupujący dodaje dobrowolnie. W każdym momencie po zawarciu Umowy Kupujący ma możliwość modyfikacji swoich danych z wyłączeniem adresu e-mail (loginu).
 3. Po założeniu Profilu Sprzedający może przekazywać Kupującemu wiadomości instruktażowe dotyczące obsługi Profilu.
 4. Zawarcie Umowy i założenie Profilu są bezpłatne. Pozostałe Usługi, w tym w szczególności usługa sprzedaży Diet jest odpłatna, przy czym Sprzedający nie wyklucza promocji, rabatów lub innych upustów.
 5. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez i do systemu teleinformatycznego Sprzedającego przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także: 
  • powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
  • naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Wszelkie zamieszczone w Serwisie treści, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia są chronione prawem, a ich wykorzystanie w sposób niezgodny i w celu innym niż korzystanie z Usług zgodnie z Regulaminem jest niedozwolone.

§9

Odpowiedzialność Sprzedającego

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć jadłospisy bez wad.
 2. Sprzedający informuje, że Dieta może zawierać propozycje potraw, w których występują składniki uczulające.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Kupującego lub negatywną reakcję organizmu na spożycie składników lub dań zaproponowane w jadłospisie, a także z powodu braku wiedzy o pozostałych przyjmowanych przez Kupującego płynach i produktach i ich wpływie na organizm Kupującego.

§10

Odstąpienie od Umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres hello@ogarnijdiete.pl w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.) Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, który dokonuje Zamówienia na stronie www.ogarnijdiete.pl, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego.
 3. Uzasadnieniem punktu powyższego jest fakt, iż charakter usług świadczonych przez Sprzedającego w celu realizacji Umowy zawartej z Klientem jest na tyle szczególny, że bezzasadnym byłoby odstąpienie od Umowy dotyczącej tej usługi, ponadto zwrot wykonanej usługi jest niemożliwy.

§11

Reklamacje

 1. Reklamacje Użytkownicy mogą składać: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego Ogarnij Dietę, ul Bronikowskiego 1/201, 02-796 Warszawa lub mailowo na adres hello@ogarnijdiete.pl W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy, opisać powód reklamacji oraz podać datę zaistnienia sytuacji reklamowanej. Dołączenie do pisma zawierającego reklamację fotograficznego dowodu szkody może ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrzenia reklamacji.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Użytkownika w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. wysyłając wiadomość e-mail).

§12

Przerwy techniczne w dostępie do Serwisu

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do Serwisu, spowodowanych konserwacją bądź aktualizacją danych na serwerze.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej. 
 2. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania Umowy, a także Umów Sprzedaży jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Sprzedającego. W przypadku gdy Kupujący jest osobą fizyczną, spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
 4. Sprzedający stosuje w relacjach z osobami fizycznymi język polski.

Regulamin.PDF

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Sprawdź zasady działania cookies w naszej Polityce Prywatności