Polityka prywatności
1. Tożsamość Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa, ul. Bronikowskiego 1/201, 02-796 Warszawa, NIP: 951 195 18 47, REGON: 389544589, prowadząca serwis pod adresem: www.ogarnijdiete.pl

2. Dane kontaktowe Administratora

Mogą się Państwo z nami skontaktować poprzez: 

adres e-mail:hello@ogarnijdiete.pl, 

telefonicznie pod numerem: 576 054 013

lub pisemnie na nasz adres: Ogarnij Dietę, ul. Bronikowskiego 1/201, 02-796 Warszawa

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Katarzyna Szopa Możesz się z nim skontaktować przez adres e-mail: hello@ogarnijdiete.pl

4. Cele i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu zawarcia umowy o świadczenie usług i wykonania przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa zobowiązań wynikających z tej umowy, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji procesu odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do wypełnienia ciążących na firmie Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa – podstawą prawną jest realizacja przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, z zastrzeżeniem, że przesyłanie przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa informacji handlowych i marketingowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących lub środków komunikacji elektronicznej (SMS, e-mail, notyfikacje push, kontakt telefoniczny) możliwe jest tylko za Państwa zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, choć niezbędne do przesyłania informacji handlowych i marketingowych).

Jeśli korzystają Państwo z naszej strony internetowej / aplikacji mobilnej, Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu udostępnienia Państwu funkcjonalności strony internetowej / aplikacji mobilnej i utrzymania połączenia – podstawą prawną jest realizacja przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie strony internetowej i zapewnianie dostępu do żądanych przez Państwa treści oraz promowanie działalności firmy  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa ;
 • w celach statystycznych, w tym do przeprowadzania analiz rynkowych i badań opinii, dla poprawienia jakości świadczonych usług przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa – podstawą prawną jest realizacja przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest dostosowywanie oferty do oczekiwań rynkowych;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym dostosowywania treści prezentowanych reklam – podstawą prawną jest realizacja przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest wyświetlanie żądanych przez Państwa treści, przy czym takie działania będą możliwe wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę,
 • na wykorzystanie cookies i podobnych mechanizmów. W tym przypadku może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

Jeśli dokonują Państwo interakcji z profilami firmy  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu prowadzenia profilu oraz zapewnienia dostępu do informacji udostępnianych przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa w mediach społecznościowych, a także prowadzenia działań marketingowych na tych portalach – podstawą prawną jest realizacja przez nią prawnie uzasadnionego interesu (art.6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie jej prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie profilu i zapewnianie dostępu do żądanych przez Państwa treści oraz promowanie działalności firmy  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa. W tym przypadku także może dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania).

W każdym powyższym przypadku Państwa dane osobowe mogą również być przetwarzane:

 • w celu wykonania obowiązków firmy  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – podstawą prawną jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub realizacja przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest wykonywanie jej praw oraz zapewnienie możliwości wykazania przestrzegania przez nią przepisów prawa, w tym także z zakresu ochrony danych osobowych;
 • w innych celach, na które wyrazili Państwo zgodę, o ile prosimy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a Państwo takiej zgody udzielą – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przekazanie danych i udzielenie zgody w takich przypadkach jest dobrowolne, choć może być niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych.

5. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie naszej firmy  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa tj. np. dostawcom usług IT oraz poczty elektronicznej, księgowym, a także podmiotom zajmującym się niszczeniem nośników danych. Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, Państwa dane możemy przekazywać także innym podmiotom (w zakresie objętym Państwa zgodą). Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do żądania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów.

6. Odbiorcy danych spoza EOG

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i ochrony Państwa praw zapewniamy, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG na podstawie: decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej, że państwo odbiorcy zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych; standardowych klauzul ochrony danych (tzw. standardowych klauzul umownych) przyjętych przez Komisję Europejską; wiążących reguł korporacyjnych – w przypadku, gdy przekazania danych dokonują odbiorcy będący członkami międzynarodowych grup kapitałowych. Decyzje Komisji Europejskiej są dostępne na stronie eur-lex.europa.eu. W celu otrzymania wzoru standardowych klauzul umownych prosimy o kontakt z firmą  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa. W celu otrzymania kopii wiążących reguł korporacyjnych prosimy o kontakt z podmiotami, które są ich stroną. W każdym przypadku, zanim przekażemy jakiekolwiek dane poza EOG, badamy czy Państwa dane będą bezpieczne.

7. Okres przechowywania danych

 • Państwa dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania, tj. w celu:wykonania przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa  zobowiązań wynikających z zawartych umów o świadczenie usług – przez okres obowiązywania tych umów;
 • udostępnienia Państwu funkcjonalności strony internetowej i utrzymania połączenia – na czas trwania połączenia;
 • wykonania Państwa obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – możemy przetwarzać Państwa dane także przez okres niezbędny do realizacji obowiązków ujętych w tych przepisach;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń; marketingu własnych produktów i usług – przez okres obowiązywania umowy.
 • Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych, będziemy je przetwarzać do czasu wycofania zgody lub do momentu całkowitego realizacji celu przetwarzania danych (o ile jest to możliwe).

8. Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia tych danych.

Jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody – mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofać zgodę można przesyłając e-mail na adres hello@ogarnijdiete.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed momentem cofnięcia zgody ani w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o inną podstawę przetwarzania danych (np. w celu wykonania obowiązków firmy  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa wynikających z przepisów prawa). Dodatkowo mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawą jest tzw.klauzula prawnie uzasadnionego celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit.e RODO) w tym wobec profilowania, na podstawie tych przepisów. W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie. Przepisy przyznają nam –  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa  prawo do odmowy wykonania tego wniosku, jeżeli po naszej stronie wystąpią ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania, nadrzędne wobec przysługujących Państwu interesów, praw i wolności albo podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu.

Po przyjęciu takiego wniosku nie będziemy przetwarzać Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Przysługuje Państwu prawo zgłoszenia do nas żądania usunięcia danych. Żądanie należy zgłosić na adres e-mail hello@ogarnijdiete.pl

Prawo żądania Państwa danych przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 1. jeżeli Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których są przez nas przetwarzane;
 2. cofnęli Państwo zgodę, na podstawie której przetwarzamy Państwa dane, w związku z czym, a w stosunku do tych danych nie istnieje inna podstawy przetwarzania;
 3. wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
 4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. Państwa dane muszą zostać usunięte, gdyż obowiązek usunięcia danych wynika z przepisu prawa powszechnie obowiązującego.

We wskazanych powyżej przypadkach Państwa dane zostaną przez nas usunięte, chyba że w określonej sytuacji istnieje dla nas jeden z wyjątków przewidzianych w RODO.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku Polski tym organem jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

10. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych, które zostały przez firmę  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa  oznaczone jako wymagane (np. w procesie rejestracji konta, w formularzu kontaktowym) może uniemożliwić firmie  Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa wykonanie usługi lub podjęcie żądanych działań (np. skontaktowania się z Państwem).

11. Cookies

Na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem ze strony przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. w pamięci przeglądarki internetowej), zaś strona lub właściciele danych cookies mogą uzyskiwać do nich dostęp. W zależności od rodzaju, pliki cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). 

Mogą Państwo udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np.poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w Państwa urządzeniach. Jeżeli przeglądarka akceptuje określone pliki cookies, oznacza to, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z przepisami polskiego prawa. Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności strony, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez firmę Zdrowiej Jesz Katarzyna Szopa, jak również przez inne podmioty. Pliki cookies pozwalają nam na dostosowanie strony do Państwa oczekiwań.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do nich w Twojej przeglądarce. Sprawdź zasady działania cookies w naszej Polityce Prywatności